תקנון פעילות "קנה קבל" 2020-07-29T10:29:32+00:00

תקנון

מבצע קנה קבל – "יום האהבה" במתחם הקניות "אלון עין שמר fashion"

 1. הגדרות:

בתקנון זה:

"תקופת המבצע" תקופת המבצע תהא בין התאריכים 5.8.2020 – 2.8.2020 בלבד או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם, החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת או להאריך את תקופת המבצע והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

"החברה" ו/או "עורך ההגרלה" חברת עין שמר אלון החזקות בע"מ ח.פ. 51-171590-6, ת.ד. 924 פרדס חנה כרכור ובכלל זה עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמה.

 

"משתתף" תושב ישראל, מעל גיל 18, העומד בתנאי הזכאות (כהגדרתו להלן) ומשתתף במבצע בהתאם לקבוע בתקנון זה להלן ובכפוף לקיום כל הוראות תקנון זה.

 

"המתחם" מתחם הקניות "אלון עין שמר fashion".

 

"החנויות המשתתפות" 63 החנויות הפועלות במתחם כמצוין בנספח א' לתקנון זה.
"תנאי הזכאות" משתתף אשר רכש מאחת מהחנויות המשתתפות בסכום של מעל 350 ₪, יהיה זכאי, והכל בכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה, לבחור מתנה ממבחר המתנות שיהיה זמין בעמדת הדיילת. מובהר כי לא תינתן יותר ממתנה אחת ללקוח ביום מסוים בתקופת המבצע, גם אם סך הרכישות שערך הלקוח תעבוד את הסכום לזכאות.

מובהר כי רכישת כרטיס מתנה (גיפטכארד) לא תחשב רכישה לעניין עמידה בתנאי הזכאות, אולם מימוש כרטיס מתנה (גיפטקארד) לרכישת מוצרים בחנות תהווה רכישה כאמור.

עוד מובהר כי רכישה בזיכוי שניתן למשתתף לא תחשב רכישה לעניין תנאי הזכאות.

"המתנות" כמפורט וכמתואר בסעיף 4 להלן.

 

 

 1. כללי
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
  • האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.
 2. תנאי ואופן השתתפות במבצע
  • משתתף אשר עומד בתנאי הזכאות ורוצה לממש את המתנה נדרש לגשת בתקופת המבצע אל עמדת הדיילת הממוקמת בסמוך לחנות פוקס שבמתחם (להלן: "עמדת הדיילת").
  • טרם המימוש, המשתתף נדרש להציג בעמדת הדיילת חשבונית מקור אשר לא הוצגה בעבר ואשר לא נעשה בה שימוש במסגרת המבצע המוכיחה את עמידתו בתנאי הזכאות להשתתפות במבצע וכן תעודה מזהה (רישיון נהיגה, תעודת זהות, תעודת חוגר או דרכון בלבד יהוו תעודה מזהה לצורך קבלת המתנה) ורק לאחר מכן יקבל המשתתף רשות לבחור מתנה ממגוון המתנות שיהיה זמין באותה העת בעמדת הדיילת, בהתאם לזמינות ומלאי המתנות המשתנה והמתחדש לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והכל בכפוף למלאי והוראות תקנון זה.
  • עמדת הדיילת תהיה פעילה בתקופת המבצע בימים א-ד בין השעות 09:30-20:00.
  • יובהר כי רק משתתף שהציג תעודה מזהה, מסר פרטים מזהים בעמדת הדיילת לפי בקשת החברה, נרשם, והציג חשבונית מקור המוכיחה את עמידתו בתנאי הזכאות, יהיה זכאי לבחור מתנה בודדת כאמור בכפוף למלאי והוראות תקנון זה.
  • לא תינתן יותר ממתנה אחת ללקוח בכל יום בתקופת המבצע. לא תינתן יותר ממתנה אחת לכל חשבונית מקור גם אם הסכום עולה בכפולות מעל לתנאי הזכאות.

 

 1. המתנות:
  • מובהר כי מלאי המתנות ישתנה בהתאם לזמינות ולשיקול דעת החברה וכי המשתתף יוכל לבחור מתנה רק מהמתנות אשר יהיה זמינות בעמדת הדיילת במועד הגעתו לעמדת הדיילת.
  • החברה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או להפחית מתנות מהרשימה כאמור לעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מובהר כי שווי המתנה, הינו בהתאם לשווי כפי שהועבר לחברה מאת החנות המספקת.
  • מובהר, כי המתנה שתינתן למשתתף הינה מתנה ספציפית מדגם מסוים אותו קבעה החברה עם החנות אשר מספקת את המתנה. לא תתאפשר החלפה ו/או החזרה ו/או שדרוג למתנה הנמסרת.
  • המתנה תימסר למשתתף בהתאם למלאי המצוי בכל חנות.
  • המשתתף מוותר בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם סוג המתנה, דגם, שנת יצור, גודל, עיצוב, צבע וכיוצ"ב.
  • אין כפל מבצעים.
  • עד גמר המלאי.
  • יובהר, כי אין החברה אחראית לטיב המתנה ו/או לאיכותה ו/או לשירות ו/או לכל פגם במתנה שתינתן ולא תינתן אפשרות החלפה ו/או תיקון ו/או כל סוג של אחריות בגין המתנה. החברה לא תישא בכל נזק של שימוש הלקוח במתנה. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לשימוש במתנה ובתוצאות השימוש בה.
  • טענות של אבדן ו/או גניבת חשבונית לא יכובדו. יובהר, כי רק מסירה בפועל של חשבונית מקורית לשביעות רצון החברה תאפשר את קבלת המתנה.
  • כתנאי הכרחי להשתתפות במבצע, על כל משתתף להצהיר ולאשר את הדברים הבאים:
   • לעורך המבצע שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על היקף פרסום המבצע והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.
   • כי קבלת כרטיס המתנה לא הושגה תוך הפרת תנאי תקנון זה.
   • המשתתף פוטר בזאת את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור במתנה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, עורך המבצע ומי מטעמו אינם אחראים לאיכות ו/או טיב מי מהמתנות. חובת עורך המבצע הנה אך ורק למסירת המתנות, כהגדרתן בתקנון זה, למשתתפים השונים.

 

 1. שונות
  • תקנון זה יעמוד לעיון באתר החברה ובסמוך לעמדת הדיילת.
  • עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא להפסיק או לבטל את -המבצע.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך המבצע כי קיימות תקלות ו/או בעיות בניהול המבצע ו/או שנעשים מעשים ו/או מחדלים ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך המבצע, תעמוד לעורך המבצע הזכות לסיים את המבצע באופן מיידי, במועד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא כל דיחוי וחובת פרסום.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לאי מימוש הפרס ו/או לביטולו של המבצע או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתם ו/או בסמכותם של עורך המבצע ו/או מי מטעמו.
  • מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע לא יישא באחריות כלשהי במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה ו/או איזו מהמתנות המוצעות במבצע זה.
  • עורך המבצע לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות באמצעותן מתבצע המבצע לרבות בגין תקלות כלשהן ו/או שיבוש בביצוע המבצע, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה נגד עורך המבצע בגין טעות ו/או תקלה ו/או איחור ו/או כשל טכני ו/או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת מתנה במסגרת המבצע ו/או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות ו/או כשלים טכניים, ועורך המבצע לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מסכים ומצהיר כי ידוע לו שקיום המבצע ותפעולו, לרבות מסירת המתנות, תלויים, בין היתר, בגורמים שלישיים אשר לעורך המבצע אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן המשתתף מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שנגרם עקב צד שלישי כלשהוא.

 

 1. אחריות
  • עורך המבצע לא יהיה אחראי לכל תקלות בפרסום לרבות טעות בפרסום ו/או תקלה או טעות אחרת וכן לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
  • במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך המבצע רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך המבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.
  • עורך המבצע לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת המבצע או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במבצע זו ו/או בעת קבלת המתנה ו/או בעת השימוש בה ו/או בקשר למתנה לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן, עגמת נפש וכיוצ"ב, וכן כתוצאה מהחלטה ו/או פעולה אשר יעשה משתתף על סמך השתתפותו במבצע זו.
  • בכל מקרה לא תהיה למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך המבצע ו/או מי מטעמו, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצע זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המבצע, לאופן בדיקת וקביעת הזוכים, לאופן קבלת ומימוש המתנות, ולנותני השירותים הקשורים בכך.
  • ט.ל.ח.
  • החברה מאחלת לכולם יואם אהבה שמח ובריאות איתנה!!!

 

נספח א' – חנויות המתחם

חנות  
פיצה האט אסוואר
שטיפה לילה
אדידס גנטלמן
אדידס סורובסקי
קסטרו קולומביה
קסטרו יסמין
קסטרו רנואר
קרולינה BBB
שופרא שווארמה
וישוז רפאלו
ביוניק לנדוור
צומת ספרים אייסל
נגיעות אייס אלקטריק
קופסא אסוואר
ביגוד לילה
ביגוד גנטלמן
BE סורובסקי
רולדין קולומביה
רולדין יסמין
רופא שיניים רנואר
טופ טן BBB
קרייזילן שווארמה
בנוגע לגוף רפאלו
מאניה לנדוור
מאניה אייסל
ללין אייס אלקטריק
הלפרין אסוואר
דלתא  
 פוקס הום  
פוקס  
גולף  
מנגו  
אייסל  
הודיס  
אופיס דיפו  
נוייז  
תיק התיקים  
נימרוד  
טוינטי פורסבן  
ארקוסטיל  
מגה ספורט  
רי בר  
צעצועים מעבר לאופק  
פלטינום