תקנון פעילות "קנה קבל" 2021-08-30T09:22:03+00:00

תקנון

מבצע "ראש השנה" במתחם הקניות "אלון עין שמר fashion"

 1. הגדרות:

בתקנון זה:

"תקופת המבצע" תקופת המבצע תהא בין התאריכים 01.09.2021-06.09.2021 בלבד או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם, החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת או להאריך את תקופת המבצע והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

"החברה" ו/או "עורך ההגרלה" חברת עין שמר אלון החזקות בע"מ ח.פ. 51-171590-6, ת.ד. 924 פרדס חנה כרכור.

 

"משתתף" תושב ישראל, מעל גיל 18, העומד בתנאי הזכאות (כהגדרתו להלן) ומשתתף במבצע בהתאם לקבוע בתקנון זה להלן ובכפוף לקיום כל הוראות תקנון זה.

מובהר כי עובדי החברה, המפקח ובני משפחותיהם לא יהיו רשאים להשתתף במבצע.

מובהר כי עורך ההגרלה יהיה רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזכאות לפי שיקול דעתו הבלעדית.

 

"המפקח" עו"ד אודט תמיר, ממשרד ש. בירן ושות', ברקוביץ 4 תל אביב.

 

"פרסום" פרסום המבצע יחל ביום 29.08.2021

 

"המתחם" מתחם הקניות "אלון עין שמר fashion".

 

"החנויות המשתתפות" 59 החנויות הפועלות במתחם כמצוין בנספח א' לתקנון זה.

 

"תנאי הזכאות" משתתף אשר רכש מאחת או יותר מהחנויות המשתתפות בסכום כולל של מעל 599 ₪, ובקניה בחנות ACE במתחם ו/או בחנות אלונית, בקניה כוללת של מעל 1,000 ₪, (לעניין רכישה בבית המרקחת "הדר-פארם" יובהר כי רכישת תרופות לא תכלל לעניין סך הרכישה לזכאות), יהיה זכאי, והכל בכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה, להשתתף בהגרלה אשר תיעשה במכונת מזל ולזכות בפרס אשר ישלח בשובר דיגיטלי או בשובר מודפס, בהתאם לסוג המתנה כמפורט בתקנון זה. מובהר כי לא ינתן יותר משובר אחד ללקוח ביום מסוים בתקופת המבצע, גם אם סך הרכישות שערך הלקוח תעבור את הסכום לזכאות.

מובהר כי רכישת כרטיס מתנה (גיפטכארד) לא תחשב רכישה לעניין עמידה בתנאי הזכאות, אולם מימוש כרטיס מתנה (גיפטקארד) לרכישת מוצרים בחנות תהווה רכישה כאמור.

עוד מובהר כי רכישה בזיכוי שניתן למשתתף לא תחשב רכישה לעניין תנאי הזכאות. מובהר כי בשילוב חשבוניות מחנויות שונות אשר להן רף שונה להשתתפות כמפורט לעיל, יקבע הרף הגבוה מבין השניים.

 

"המתנות" כמפורט וכמתואר בסעיף 4 ובסעיף 8 להלן.

 

"היתר" הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

 

 1. כללי
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
  • האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

 

 1. תנאי ואופן השתתפות במבצע "תעשו עלינו סיבוב"
  • משתתף אשר עומד בתנאי הזכאות ורוצה לממש את המתנה נדרש לגשת בתקופת המבצע אל עמדת הדיילת הממוקמת בסמוך לחנות פוקס הום שבמתחם (להלן: "עמדת הדיילת").
  • טרם המימוש, המשתתף נדרש להציג בעמדת הדיילת חשבונית/יות מקור אשר לא הוצגה/ו בעבר ואשר לא נעשה בה/ן שימוש במסגרת המבצע המוכיחה את עמידתו בתנאי הזכאות להשתתפות במבצע וכן תעודה מזהה (רישיון נהיגה, תעודת זהות, תעודת חוגר או דרכון בלבד יהוו תעודה מזהה לצורך קבלת המתנה) ורק לאחר מכן יקבל המשתתף רשות להשתתף בהגרלה שתיערך על מסך במכונת מזל ותמוקם בעמדת הדיילת. המשתתף יידרש ללחוץ על כפתור במכונת המזל אשר תבצע הגרלה אקראית של מתנה אחת כמפורט בסעיף 4.1 שלהלן. לאחר מכן, יידרש המשתתף להזין את מספר הטלפון שלו במכונת המזל והוא יקבל שובר דיגיטלי בSMS או שובר מודפס, בהתאם לסוג המתנה וכמפורט בסעיף 5.3 (להלן: "השובר") והכל בכפוף לאמור בתקנון זה ולעמידה בהוראותיו.
  • עמדת הדיילת תהיה פעילה בתקופת המבצע בימים א-ה בין השעות 11:00-19:00 בימי חול וביום ו' ובערב חג (06.09.21) של תקופת המבצע בין השעות 10:00-13:00.
  • יובהר כי רק משתתף שהציג תעודה מזהה, מסר פרטים מזהים בעמדת הדיילת לפי בקשת החברה, נרשם, והציג חשבונית/יות מקור המוכיחה/ות את עמידתו בתנאי הזכאות, יהיה זכאי להשתתף בהגרלה כאמור בכפוף למלאי והוראות תקנון זה.
  • לא תינתן יותר ממתנה אחת ללקוח בכל יום בתקופת המבצע. לא תינתן יותר ממתנה אחת לכל חשבונית מקור בלבד גם אם הסכום עולה בכפולות מעל לתנאי הזכאות.
  • כל שובר יכיל מתנה בודדת מהמתנות המפורטות בסעיף 4.1 להלן ובכפוף לתנאי המימוש שבסעיף 5 להלן.

 

 1. המתנות:
  • רשימת המתנות במסגרת המבצע תהיה בהתאם למפורט בנספח ב' לתקנון זה.
  • החברה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או להפחית מתנות מהרשימה כאמור לעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מובהר כי שווי המתנה, הינו בהתאם לשווי כפי שהועבר לחברה מאת החנות המספקת.
  • מובהר, כי המתנה שתינתן למשתתף הינה מתנה ספציפית מדגם מסוים אותו קבעה החברה עם החנות אשר מספקת את המתנה. לא תתאפשר החלפה ו/או החזרה ו/או שדרוג למתנה הנמסרת.
  • המתנה תימסר למשתתף בהתאם למלאי המצוי בכל חנות.
  • המשתתף מוותר בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם סוג המתנה, דגם, שנת יצור, גודל, עיצוב, צבע וכיוצ"ב.

 

 1. תנאי מימוש השוברים:
  • מימוש השוברים לקבלת המתנות יעשה עד לתאריך 18.09.2021.
  • מימוש השוברים יהיה בחנויות מתחם אלון עין שמר בלבד או בקבלת שובר למימוש בחנויות המתחם בלבד.
  • מימוש שובר לקנייה בסך של 100 שכמפורט בנספח ב', יימסר למשתתף כשובר מודפס בעמדת הדיילת לצורך הצגה בחנויות המשתתפות והוא ימומש בקנייה אחת בלבד. לא תינתן אפשרות לממש שני שוברים בקניה אחת.
  • השוברים לקנייה כמפורט בנספח ב' ימומשו במלואם באותה חנות מבין החנויות המשתתפות. לא יינתן עודף בגין הפרש בין גובה השובר לבין סכום הרכישה.
  • לא תינתן הארכה לאף כרטיס ולא יבוצעו החלפות של כרטיסים.
  • אין כפל מבצעים והנחות מועדון.
  • עד גמר המלאי.
  • יובהר, כי אין החברה אחראית לטיב המתנה ו/או לאיכותה ו/או לשירות ו/או לכל פגם במתנה שתינתן ולא תינתן אפשרות החלפה ו/או תיקון ו/או כל סוג של אחריות בגין המתנה. החברה לא תישא בכל נזק של שימוש הלקוח במתנה. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לשימוש במתנה ובתוצאות השימוש בה.
  • משתתף שקיבל מתנה בשובר הדיגיטלי, יציג את הודעת ה-SMS בחנות הקבועה בשובר הדיגיטלי בסעיף 4 לעיל כנגד קבלת המתנה.
  • טענות של אבדן ו/או גניבת השובר ו/או מחיקת השובר הדיגיטלי לא יכובדו. יובהר, כי רק הצגה בפועל של השובר הדיגיטלי ו/או השובר הממשי, לפי העניין, לשביעות רצון החנות והחברה תאפשר את קבלת המתנה.
  • לא מימש משתתף את השובר עד למועד האחרון למימושו, תתבטל זכותו לקבלת המתנה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה ולא יממש משתתף את השובר שניתן לו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו, או לשינוי מהות הזכייה והחברה לרבות עורך המבצע והמפקח יהיו פטורים בכל מקרה מתשלום ו/או חבות בפיצוי כלשהו.
  • הגעת משתתף למקום מימוש השובר לקבלת המתנה כמו גם הובלת והרכבת המתנה, ככל ונדרשים יהיו על חשבונו ואחריותו הבלעדית של הזוכה.
  • כתנאי הכרחי להשתתפות במבצע, על כל משתתף להצהיר ולאשר את הדברים הבאים:
   • לעורך המבצע שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על היקף פרסום המבצע והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.
   • כי קבלת השובר לא הושגה תוך הפרת תנאי תקנון זה.
   • המשתתף פוטר בזאת את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו ו/או את המפקח ו/או מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור במתנה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, עורך המבצע והמפקח אינם אחראים לאיכות ו/או טיב מי מהמתנות. חובת עורך המבצע הנה אך ורק למסירת המתנות, כהגדרתן בתקנון זה, למשתתפים השונים.

 

 1. אחריות
  • עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל תקלות בפרסום לרבות טעות בפרסום ו/או תקלה או טעות אחרת וכן לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
  • במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך המבצע רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך המבצע ו/או המפקח עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.
  • עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת המבצע או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במבצע זו ו/או בעת מימוש הכרטיס למתנה, ו/או ביצוע ההגרלה ו/או בקשר למתנה לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן, עגמת נפש, וכיוצ"ב, וכן כתוצאה מהחלטה ו/או פעולה אשר יעשה משתתף על סמך השתתפותו במבצע זו.
  • בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך המבצע והמפקח או מי מטעמם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצע זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המבצע, לאופן בדיקת וקביעת הזוכים, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים הקשורים בכך.

 

 1. המפקח
  • המפקח על הגרלה נשוא תקנון זה הינו עו"ד אודט תמיר ממשרד ש. בירן ושות', מרח' ברקוביץ 4, ת"א טלפון: 03-7773939 פקס: 03-7773900, דוא"ל: [email protected].
  • המפקח יפעל על פי הקריטריונים שבסעיף 2 להיתר.
  • המפקח ימסור לכל הפונה אליו עותק מתקנון זה ללא תשלום וזאת באמצעות דוא"ל שיועבר אליו.

 

 1. שונות
  • תקנון זה יעמוד לעיון באתר החברה, בכל חנות מהחנויות המשתתפות ובסמוך לעמדת הדיילת.
  • עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא להפסיק או לבטל את -המבצע.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך המבצע ו/או למפקח כי קיימות תקלות ו/או בעיות בניהול המבצע ו/או שנעשים מעשים ו/או מחדלים ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך המבצע ו/או למפקח, תעמוד לעורך המבצע ו/או למפקח הזכות לסיים את המבצע באופן מיידי, במועד בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא כל דיחוי וחובת פרסום.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לאי מימוש הפרס ו/או לביטולו של המבצע או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתם ו/או בסמכותם של עורך המבצע ו/או המפקח.
  • מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע והמפקח לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה ו/או איזו מהמתנות המוצעות במבצע זה.
  • עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים בגין תקלות טכניות ו/או אחרות באמצעותן מתבצע המבצע לרבות בגין תקלות כלשהן ו/או שיבוש בביצוע המבצע, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה נגד עורך המבצע והמפקח בגין טעות ו/או תקלה ו/או איחור ו/או כשל טכני ו/או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת המבצע ו/או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות ו/או כשלים טכניים, ועורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מסכים ומצהיר כי ידוע לו שקיום המבצע ותפעולו, לרבות מסירת המתנות, תלויים, בין היתר, בגורמים שלישיים אשר לעורך המבצע ו/או המפקח אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן המשתתף מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שנגרם עקב צד שלישי כלשהוא.
  • ט.ל.ח
  • החברה מאחלת לכולם חג שמח!!!

 

נספח א' – חנויות המתחם המשתתפות במבצע
יסמין נמרוד
רי באר מספרה
אופיס דיפו רוט 65
לנדוור ללין
אייס לב המותגים
צעצועים מעבר לאופק אדידס
הקופסא לילא
רפאלו ארומה
פלטינום שווארמה
ביגוד מנגו
BBB סופר אלונית
בלוברי מאניה ג'ינס
מתוק נטו פוקס
ג'נטלמן רולדין
דלתא צילדרן פלייס
הודיס צומת ספרים
מינה טומי חנות חיות
פיצה האט כספומטים
טופ טן גולף
מפעל הפיס קסטרו
אופטיקה הלפרין קרולינה
אייסל קרייזי ליין
בית מרקחת הדר בי יוניק
רופא שיניים קארטרס
טוונטי פור סבן S-WEAR
רנואר שופרא
ארקוסטיל תיק התיקים
נוייז ביי מאניה משרד התיווך
נגיעות מגה ספורט קידס
קולומביה מניסו

נספח ב' – המתנות

חנות מתנה כמות שווי בודד
אייסל גלאקסי S21 1 3.198
צעצועים מעבר לאופק נינטנדו סוויץ' 2 1,600
צעצועים מעבר לאופק רכב ממונע לילדים 2 1,400
אייס אלקטריק מסך 65 FUJICOM FJ65F 4K סמארט (אנדרואיד 9) 1 2,790
אייס אלקטריק Absolute V10 שואב דייסון 1 2,100
אייס אלקטריק מ.קפה נספרסו 2 1,590
אייס אלקטריק מיקסר קיצאנייד 5KSM175EWH לבן 1 2,849
ג'נטלמן שעון מייקל קורס לנשים או ארמאני לגבר לבחירה 2 1500
BE בושם לבחירה 3 450
פלטינום ג'ינס דיזל לגבר\אישה לבחירה 2 800
סופר אלונית שובר 500 שח לקנייה בסופר 2 500
כל החנויות המפורטות בנספח ג' שובר 100 שח לקניות 900 100
רשימת חנויות למימוש שוברים בסך 100 ₪
שופרא 75
הלפרין  
ארקוסטיל  
בי  
צעצועים  
ג'נטלמן  
ווישוז  
צומת ספרים  
קולומביה  
קרייזי ליין  
תיק התיקים  
נגיעות  
נויז  
מיניסו  
מגה ספורט קידס  
פלטינום  
נמרוד